• YAPAK

Siya ang Ama

Ni : Mahalin Santos Galleon

"Salitang minumutawi ng iyong bibig, inihahayag ang kanyang tunay na pag-ibig"


Ama na sa iyong handang kumalinga.


Lugmok ka man sa kalungkutan, siya ang mag aangat sa iyong kapighatian..

Pag mamahal mo ay walang kapantay

Dito sa mundo ng aking paglalakbay

Alam ko na ikaw ang bumabantay

Sa lahat, kaya hanggang ngayo'y taglay pa ang buhay..

Aking Ama, o aking Panginoon

Salamat sayo'y kami iyong pinagtipon

Sa mundo na ikaw ang lumikha

Ikaw ang kanlungan, sa aking kapighatian

Noon hanggang ngayon, kami ay iyong hindi iniwan..

Kadiliman man nitong panahon

Ikaw ang liwanag na nais maipon

Liwanag mo ay aming kalakasan

Sa araw araw ng aming kinabukasan

Nakakaramdam man nang kasawian

Lagi kang nandiyan para kami ay antabayanan..

Kahit kami ay makasalanan

Palagi kang nandiyan....

Ang iyong hula ay may katotohanan

Ang iyong mga likha ay isang karangalan

Kaya Ama, kami iyong pagpasensyahan

Kung ang aming mga kasalanan

Ay aming hindi pa tuluyang napagsisisihan

Kaya't...

Sa biyaya mo, kami ay di nararapat

Sa tulad naming di nagluluwat

Nabubuhay sa kasalanan na hudyat

Nang totoong kamatayan sa apoy ng dagat

Buong puso mo kaming inalayan

Ikaw ay namatay sa rurok ng aming kasalanan

Nilagyan ng tinik sa iyong ulunan

Buong puso mo kaming inalayan ng iyong buhay na walang hangganan..

Sa akin ikaw ang kumakalinga

Kahit ako sayo’y patuloy na nagkakasala


Tinanggap mo padin at iyong inaaruga

Kayat pagpupuri ang alay ko po, sayo aking Diyos ko

Sa pagpapalang binibigay na walang hinihiling kapalit ama ko

At sa pagbantay mo sa nilikha mong mundo.

Kaya sa mga nakakalimot diyan

Hayaan niyong ipaalala ko sa inyo

Kung sino ang Dakilang lumikha sayo

Kaya...

"Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ang Panginoon ikaw ay lubos na nananalig..

sakanya nang buong puso ..

'Wag kang magalala. Ililigtas ka niya o sa madaling salita.

Ligtas kana ng ating dakilang Ama.

Kaya't buong puso nating purihin, siya.

Siya ang Ama.
16 views0 comments

Recent Posts

See All

"HAGDAN"